Intra Hoof-fit Clean & Control | voetbadmiddel | 20 liter

SKU
111040
€ 69,95 € 84,64
Koop 1 voor € 69,95 € 84,64 per stuks
Koop 4 voor € 68,55 € 82,95 per stuks (2% korting)
Koop 12 voor € 66,45 € 80,40 per stuks (5% korting)
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel
LEVERING
Voor 14:00 besteld,
werkdag later op 't erf

Intra Hoof fit Clean & Control desinfectiemiddel 20 liter, speciaal voor voetbaden van melkvee, zonder formaline.

Bekijk hier de behandelschema's en meer informatie over Intracare Clean & Control

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Intra Hoof- fit Clean & Control, zeer effectief tegen bacteriën die zorgen voor klauwproblemen!

De klauwgezondheid van uw dieren is een belangrijk onderwerp. Wanneer uw koeien gezonde klauwen hebben zullen ze meer aan het voerhek staan te vreten, hun tochtigheid beter laten zien en bijvoorbeeld meer op de robot lopen. Dit zorgt voor een hogere melkproductie en betere resultaten. De verschillende producten van Intracare kunnen u helpen om de klauwgezondheid van de koppel te verbeteren. Deze producten zorgen voor een effectieve klauwverzorging en hebben in de praktijk bewezen dat ze klauwproblemen onder controle krijgen en houden. Tevens zijn al deze producten formaline vrij, waardoor ze niet gevaarlijk zijn voor mens en dier.

De Hoof-fit Clean & Control van Intracare is speciaal ontwikkelend om te gebruiken in voetbaden. Het is een desinfectiemiddel wat zeer effectief werkt tegen micro- organismen die klauwproblemen veroorzaken. Hiernaast bevat het verschillende hulpstoffen die ervoor zorgen dat de werking wordt geoptimaliseerd. Zo bevat het oppervlakte actieve elementen welke ervoor zorgen dat het middel diep in de huid rondom de klauwen kan indringen. Het hechtingsmiddel zorgt ervoor dat een langere contacttijd wordt bewerkstelligd nadat de koeien door het voetbad zijn geweest. Dit middel bevat géén formaline en is ongevaarlijk voor mens en dier.

Samenstelling:
Dit product bestaat uit onderstaande werkzame stoffen:
Glutaaraldehyde
Didecyldimethylammoniumchloride
Alkyl (C12-16)
Dimethylbenzylammoniumchloride

Gebruik:
Om voor het beste resultaat te gaan zijn er twee verschillende behandelschema’s gemaakt. Het intensieve programma gebruikt u wanneer u veel klauwproblemen heeft. Het routine programma kunt u inzetten wanneer de klauwproblemen voor het grootste deel onder controle zijn, maar u deze wel preventief wilt behandelen.
Om optimaal resultaat te behalen moet het voetbad na maximaal 150 doorwadingen worden ververst. Door op onderstaande link te klikken leest u alles over deze behandelschema’s. 

Bekijk hier de behandelschema's van Intra Clean & Control

Advies: we adviseren om naast het gebruik van Clean & Control ook af te wisselen met Hoof-fit Bath. Hierdoor creëert u een perfecte wisselwerking tussen beide producten. De Clean & Control zorgt ervoor dat bacteriën geen kans krijgen en de Hoof- fit Bath zorgt voor een optimale klauwconditie.

Dosering:
Gebruik bij beide behandelschema's een dosering/oplossing van 5% Hoof-fit Clean & Control. 

Toepassing:

In onderstaande tabel staat per situatie aangegeven welk middel ingezet kan worden.

Situatie Geschikte middelen
Voetbad

1. Intra Hoof- fit Clean & Control

2. Intra Hoof- fit Bath

3. Intra Eco-Bath

Lagedrukspuit

1. Intra Hoof- fit Liquid: 5L & 10L

2. Intra Hoof- fit Spray: 10L & 20L

Sprayinstallatie met water

1. Intra Hoof- fit Bath

En eventueel Intra Hoof- fit Clean & Control als extra desinfectie.

Sprayinstallatie enkel middel 1. Intra Hoof- fit Robot: 20L & 200L

 

Specificaties:

 • Geschikt voor: runderen 
 • Te gebruiken bij: klauwproblemen
 • Functies: verbeteren klauwgezondheid
 • Bevat géén formaline
 • Zeer effectief tegen micro- organismen die klauwproblemen veroorzaken
 • Niet schadelijk voor mens, dier en milieu
 • Gemakkelijk te gebruiken in het voetbad
 • Dosering: 5% (5 liter in 100 liter water), 2 dagen achterelkaar
 • Inhoud: 20 liter
 • Goed te gebruiken in combinatie met Hoof-fit Liquid, 5 liter & 10 liter en met Hoof- fit Bath 
 • Toelatingsnummer: 13279 N

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Gevaar

H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRIUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijke goederen / chemisch afval.

 

Meer informatie
FeedX
EAN999999111040
MerkHoof-fit
Art. nr. merk101234
Toelatingsnummer13279 N
Inhoud20 liter
DiersoortKalveren & Pinken, Vaarzen & Koeien
Specifiek probleem dierKlauwaandoeningen, Mortellaro
verpakkingCan