CID LINES Kenosan schuimreinigingsmiddel | pH 12.5 | diverse verpakkingen

GRATIS Wanddecoratie bij uw CID-lines bestelling

SKU
11007-C
Van € 26,58 € 32,16 Vanaf € 26,58 € 32,16
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel
LEVERING
Voor 14:00 besteld,
werkdag later op 't erf

Kenosan is het krachtigste schuimreinigingsmiddel die niet kan ontbreken op het bedrijf! Deze alkalische ontvetter combineert een erg sterke hechtingskracht met een een diep penetrerende reinigingsactie bij lage concentraties. Dit schuimmiddel is goed te gebruiken in onder andere melkvee-, pluimvee-, en varkensstallen. 

Indien er staffelkorting op het product van toepassing is, dan geldt dit alleen bij afname van gelijke soort verpakking.

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Kenosan, het krachtigste schuimmiddel die onmisbaar is op het bedrijf! 

Het reinigen van de melkvee,- varkens-, pluimveestallen, melkstal, kalverhokken en afkalfhok zijn werkzaamheden die regelmatig voorkomen. Deze werkzaamheden kosten best veel tijd om alles weer netjes schoon te krijgen. Maar u kunt hiermee behoorlijk wat tijd besparen door Kenosan in te zetten! 

Kenosan van Cid Lines is een alkalisch schuimreinigingsmiddel welke een super schoon resultaat garandeert in de moeilijkste omstandigheden. Alkalische middelen worden gebruikt om dierlijke- en plantaardige vetten en eiwitten te verwijderen. Dit maakt Kenosan een onmisbaar product in de veehouderij. Dit middel combineert een ultrasterke hechtingskracht met een diep penetrerende reinigingsactie bij zeer lage concentraties! Zelfs het dikste vuil en opgedroogde mest en/of vuil maken geen kans tegen de oplossende kracht van Kenosan. De reinigende werking van dit middel wordt nog versterkt door de lange contacttijd (15 tot 30 minuten) als gevolg van lang hechtend schuim dat zich goed vasthecht op verschillende ondergronden. Ziet u dat het schuim van kleur (naar bruin) verandert? Dan doet dit het middel goed zijn werk. Kenosan is op meerdere oppervlaktes getest en is niet corrosief. 

Gebruik:
1. Verwijder eerst al het vuil 
2. Breng Kenosan 0,5-2%  aan (met de schuimlans) met koud water
3. Laat het product 15-30 minuten zijn werk doen
4. Spoel vervolgens het oppervlak weer af onder hoge of lage druk

Specificaties: 

  • Geschikt voor: onder ander varkens-, pluimvee-, melkveestallen, melkstal, afkalfstal en kalverhokken
  • Functie: vetten en eiwitten verwijderen en een optimale reiniging garanderen
  • Erg sterke hechtingskracht, bij lage concentratie
  • Langhechtend schuim
  • Contacttijd van 15 - 30 minuten
  • Inhoud: 5 kg, 22 kg of 230 kg

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H332 - Schadelijk bij inademing. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

P260 - Stof of nevel niet inademen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Bevat:

natriumhydroxide; bijtende soda, Sodium N-lauroylsarcosinate

Meer informatie
MerkCid Lines
DiersoortBiggen, Kalveren & Pinken, Kippen, Vaarzen & Koeien, Vleesvarkens, Zeugen
ToepassingOntvetten, Reiniging