Formaline DES-F 37% | UN 16059 | 20kg

SKU
110540
18% Korting Voor € 33,63 € 40,69 Van € 41,02 € 49,63
Koop 1 voor € 33,63 € 40,69 per can
Koop 7 voor € 31,58 € 38,21 per can (23% korting)
Koop 28 voor € 26,25 € 31,76 per can (36% korting)
Direct leverbaar
GRATIS VERZENDING
vanaf 175 euro excl btw
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
ALTIJD EEN GOEDE PRIJS
Prijzen op de webshop zijn altijd actueel
LEVERING
Voor 14:00 besteld,
werkdag later op 't erf

Formaline is een middel ter bestrijding van bactieriën op hoeven van hoefdieren. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoeven. 

Formaline mag alleen worden afgenomen met een geldig UBN-nummer

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Voorkom klauwaandoeningen, gebruik een voetbad!

Een voetbad met Formaline draagt bij een aan betere klauwgezondheid. Het doodt bacteriën en werkt preventief tegen tussenklauw ontsteking. Het is wel noodzaak om het op een goede manier te doen, anders krijgt u niet het gewenste resultaat.

Het is belangrijk om een voetbad goed en regelmatig uit te voeren, op een schone manier.  De formaline van BTN de Haas heeft een sterkte van 37% en is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Laat het middel alleen in contact komen met de klauwen/hoeven van de dieren en niet met de dieren zelf.

Gebruiksaanwijzing
Zorg ten eerste voor een schoon voetbad voordat u het vult. Vervolgens kunt u het vullen met water, eventueel voorzien van een vloermat en Formaline toevoegen. Plaats de bak wel op een goede plek, dat het vee er goed doorheen loopt.
Gebruik 5% Formaline DES-F, dat is 5 liter op 100 liter schoon water. Vervang het voetbad na maximaal 24 uur of wanneer er 100 dieren doorheen zijn gegaan.
Het is verstandig om 1 keer per twee weken het voetbad te herhalen. Alleen op deze manier kunt u bacteriën en problemen op afstand houden.

Het middel verliest werking wanneer het in contact komt met zeep of synthetisch wasmiddel of wanneer het sterk is vervuild met organisch materiaal.

Vanaf 1 september 2015 mag een biocide enkel op de markt zijn als in de keten van stofproducent tot aanvrager op zijn minst één partij is opgenomen op de lijst van artikel 95 van de Biocidenverordening. Deze Formaline voldoet aan deze regelgeving en is ook toegestaan voor het gebruik bij rundvee. 

LET OP! Formaline mag alleen afgenomen worden met geldig UBN nummer. Geef uw UBN nummer door in de notitie van uw bestelling.

Toelatingsnummer: 16059 

Wettelijk gebruiksvoorschrift 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduidingen:

Gevaar

H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H331 Giftig bij inademing. H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. H350 Kan kanker veroorzaken. H371 Kan schade aan organen. 

Veiligheidsaanbevelingen:

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kledij/oogbescherming P284 Adembescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

EUH071- Bijtend voor de luchtwegen. 

Gevaarlijke bestanddelen:

Formaldehyde, methanol 

Meer informatie
EAN0102650062212
Art. nr. merkRM-HOO-02001
Toelatingsnummer16059
DiersoortGeiten, Vaarzen & Koeien, Paarden, Schapen, Vleesvarkens, Zeugen
verpakkingCan