CID LINES Kenocid 2100 borstelreiniger tbv robot | 22kg

SKU
110109
€ 61,63 € 74,57
Koop 4 voor € 55,47 € 67,12 p/st en ontvang 10% korting
Koop 8 voor € 52,39 € 63,39 p/st en ontvang 15% korting
Koop 32 voor € 49,30 € 59,65 p/st en ontvang 20% korting
Direct leverbaar
BIJDRAGE ORDERKOSTEN
vanaf €7,95. GRATIS vanaf €150
ERVARING
Meer dan 240.000 klanten geholpen
PRIJS WEBSHOP IS LEIDEND
I.v.m. prijsschommelingen kan de prijs afwijken van folders
LEVERING
Voor 14.00 besteld, volgende werkdag in huis. *Indien de order compleet is

Reinigingsmiddel voor het ontsmetten van de speenborstels van de melkrobot. Maakt de borstels goed schoon en voorkomt kruisbesmetting. Geschikt voor Lely (A2 t/m A5) en Fullwood Merlin.

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Reinig en ontsmet de speenborstels van uw melkrobot, gebruik Kenocid 2100!

Robotmelken is een continu, geautomatiseerd proces en de robot is de hele dag een druk bezochte plek. Een goede hygiëne bij het melkproces is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de melk, ook wordt met een goede hygiëne verspreiding van ziektes voorkomen. Hierom is het belangrijk om ook de borstels die de spenen schoonmaken goed te reinigen. Dat kan met behulp van de borstelreiniger Kenocid 2100 van CID LINES.

Kenocid 2100 R is een ontsmettingsmiddel voor de speenborstels van de melkrobot. Kenocid 2100 robot houdt de voorbehandelingsborstels schoon en voorkomt kruisbesmetting. Het product is een ontsmettingsmiddel op basis van actief gestabiliseerd waterstofperoxide. Waterstofperoxide verdwijnt in de lucht, waardoor er niks op de borstels blijft hangen en de spenen om die reden niet beschadigd raken. Na de reiniging van de borstels ruikt u dit goed, dat komt omdat het middel vervluchtigd. Deze borstelreiniger is geschikt voor Lely (A2 t/m A5) en Fullwood Merlin.

Samenstelling:

Kenocid 2100 R is samengesteld op basis van actief gestabiliseerd waterstofperoxide.

Gebruik/ toepassing:

Kenocid 2100 R is geschikt voor de speenborstels van Lely (A2 t/m A5) en Fullwood Merlin melkrobots. Let erop bij het installeren van de can dat u deze op het juiste reinigingsmiddel pompje plaatst. 

Specificaties:

  • Geschikt voor: Lely (A2 t/m A5) & Fullwood Merlin melkrobots
  • Te gebruiken bij: reinigen en ontsmetten van de voorbehandelingsborstels van bovengenoemde melkrobots
  • Functie: reinigen en ontsmetten van de borstels, overdracht van ziektes voorkomen
  • Samengesteld op basis van waterstofperoxide
  • Inhoud: 22 kg

Is uw can leeg? Deze nemen wij kosteloos retour, klik hier voor meer informatie. 

Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H242 - Brandgevaar bij verwarming. H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. H302+H312+H332 - Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. P308+P311 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. EUH071- Bijtend voor de luchtwegen. 

Gevaarlijke bestanddelen:

Waterstofperoxide; Azijnzuur 

Meer informatie
MerkCid Lines
Inhoud spec22 kg
Passend voorFullwood Merlin, Lely (A2 t/m A5)